Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de waardering en aankoop van edelmetaal, met name goud, door Sigma Response Trading LP Inc
Versie: 30-12-2011

1. Toepasselijkheid

1.1 De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake edelmetaal, met name goud ("aankoopobject"), tussen u als verkoper ("verkoper" of "u") en de aankoper Sigma Response Trading LP Inc, ingeschreven op het Eiland Man onder bedrijfsnummer 450P, gevestigd: Third Floor, Exchange House, 54-58 Athol Street, Douglas, Eiland Man, IM1 1JD, Britse Eilanden, handelend via haar general partners Sigma Response Limited en Sigma Response Management Limited; verzendadres: PDCF / Flevo Solutions BV i.o., Platinastraat 62 D, 8211 AR Lelystad ("Postal Gold").

1.2 Andere algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, ook niet indien Postal Gold de toepassing hiervan niet specifiek uitsluit.

2. Voorwaarden voor gebruikmaking van het aanbod van Postal Gold

Hiermee garandeert u jegens Postal Gold dat:

 • u minimaal 18 jaar oud en volledig handelingsbekwaam bent;

 • u woonachtig bent in Nederland;

 • dat u in deze zaak niet bedrijfsmatig handelt, maar uitsluitend als privé-persoon;

 • u enig eigenaar bent van het aankoopobject of op zijn minst voldoende beschikkingsbevoegdheid bezit (Postal Gold kan naar eigen goeddunken om een eigendomsbewijs c.q. een bewijs van beschikkingsbevoegdheid vragen);

 • het aankoopobject niet is belast met rechten van derden, met name niet met pandrechten, met het recht van vruchtgebruik en andere lasten en ook niet onderwerp is van een vordering of geschil, ongeacht of in verband hiermee al dan niet een rechtszaak werd aangespannen;

 • het aankoopobject niet afkomstig is van een handeling die in strijd is met de wet, met name niet van een criminele handeling, ook niet hiermee verband houdt en evenmin dat met de verkoop ervan een dergelijke handeling beoogd wordt;

 • de toezending en/of beschikbaarstelling en/of eigendomsoverdracht van het aankoopobject door u aan Postal Gold niet tot gevolg heeft dat Postal Gold in strijd handelt met het geldende recht (bijvoorbeeld: het verbod op het witwassen van geld);

 • u onder eigen naam en voor eigen rekening handelt en niet als vertegenwoordiger of anderszins gevolmachtigde van derden.

3. Toezending en verzekering van het aankoopobject

3.1 Alle aankoopobjecten die u aan Postal Gold toestuurt, moeten worden verstuurd in de door Postal Gold ter beschikking gestelde verpakking ("Retour Pakket").

3.2 Bij verzending van de aankoopobjecten volgens voorschrift in het Retour Pakket is verzending via Postnl voor u gratis en zijn de aankoopobjecten tot 500 euro voor u gratis verzekerd via Postnl. Voor wat betreft het transport en de verzekering hiervan is uitsluitend Postnl de verantwoordelijke partij. Indien u van mening bent dat uw aankoopobjecten meer waard zijn dan 500 euro, kunt u meerdere Retour Pakketten bestellen en de aankoopobjecten hierover verdelen.

3.3 U moet het Retour Pakket afgeven bij een filiaal van Postnl en hierbij een afgiftebewijs ontvangen om gebruik te kunnen maken van de gratis verzending en gratis verzekering. Het afgiftebewijs samen met het track-and-trace-systeem van Postnl zijn het enige bewijs om aan te tonen dat de aankoopobjecten ook daadwerkelijk aan Postal Gold zijn verstuurd. Postal Gold adviseert u bovendien om het aantal aankoopobjecten te noteren op het Retour Pakket in het daarvoor bedoelde vak. Ook adviseert Postal Gold u om van de aankoopobjecten foto's te maken alvorens u deze aan Postal Gold toestuurt, zodat u, wanneer de objecten zoek mochten raken, een bewijs heeft om de waarde hiervan te kunnen aantonen.

3.4 Postal Gold behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om de aanname van leveringen te weigeren, wanneer de indruk bestaat dat deze tijdens het transport werden beschadigd, geopend of op andere wijze werden gemanipuleerd. Dergelijke leveringen worden zonder enige aansprakelijkheid door Postal Gold geretourneerd.

4. Onderwerp van deze overeenkomst
 

4.1 Edelmetaal

Postal Gold koopt edelmetaal bijvoorbeeld in de vorm van tweedehands sieraden, voor raffinatie. Postal Gold koopt geen zilver. De aankoopprijs wordt vastgesteld door Postal Gold en is gebaseerd op het gewicht en op het karaatgehalte van het edelmetaal in de sieraden en niet op de veronderstelde waarde van het ongeschonden aankoopobject. Daardoor kan het voorkomen dat de prijs die Postal Gold u aanbiedt, lager is dan de waarde die bij wederverkoop van het ongeschonden object zou kunnen worden gerealiseerd.

4.2 Edel- en halfedelstenen

Postal Gold koopt geen edelstenen en ook geen halfedelstenen. Daarom is het van belang dat u vóór verzending van het aankoopobject aan Postal Gold alle edelstenen en halfedelstenen verwijdert van het aankoopobject. Postal Gold is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van edelstenen of halfedelstenen op het aankoopobject dat u Postal Gold voor taxatie en eventuele aankoop toestuurt.

4.3 Modesieraden

Postal Gold koopt geen modesieraden of voorwerpen die geen edelmetaal bevatten. Postal Gold zal u echter per e-mail of, indien geen e-mailadres voorhanden is, per briefpost informeren indien na controle blijkt dat het aankoopobject geen edelmetaal bevat. Postal Gold maakt u erop attent dat Postal Gold voorwerpen die geen edelmetaal bevatten, in principe niet terugstuurt, tenzij u binnen 10 dagen nadat u door Postal Gold erover werd geïnformeerd dat het object geen edelmetaal bevat, per e-mail (klantenservice@postalgold.nl) vraagt om deze te retourneren (deze termijn gaat in op de dag van verzending van de mededeling door Postal Gold, niet op de dag van ontvangst ervan. Wij raden u daarom aan ons te voorzien van uw e-mailadres, zodat u de mededeling zo spoedig mogelijk ontvangt).

4.4. Stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid

U bent verplicht ervoor te zorgen dat Postal Gold geen stoffen worden toegestuurd die schadelijk zijn voor de gezondheid, ongeacht de manier waarop en in welke concentraties deze zijn verwerkt. Dit betreft met name arseen, beryllium, bismut, cadmium, kwik, nikkel, lood, antimoon, seleen, tin, tellurium of vergelijkbaar materiaal dat schadelijk is voor de gezondheid.

5. Totstandkoming van de overeenkomst

Door toezending van het aankoopobject doet u Postal Gold een bindend aanbod tot aankoop van het toegestuurde object. Nadat het betreffende object is onderzocht en getaxeerd, beslist Postal Gold of zij dit object tegen de door Postal Gold vastgestelde koopprijs wenst te kopen. Indien Postal Gold tot aankoop besluit, zal Postal Gold ervoor zorgen dat de vastgestelde koopprijs wordt betaald en zal u hieromtrent per e-mail worden geïnformeerd. De eigendom van het aankoopobject gaat pas over op Postal Gold nadat u de betaling daadwerkelijk heeft ontvangen. Indien u niet akkoord bent met de aankoopprijs, heeft u het recht om de overeenkomst te ontbinden, waarvan u overeenkomstig de bepalingen onder paragraaf 8 gebruik dient te maken.

6. Taxatie van het aankoopobject, betaling en aanvaarding van het bod

6.1 Zodra Postal Gold het aankoopobject heeft ontvangen, wordt dit getaxeerd, rekening houdende met het gewicht, het karaatgehalte en met de actuele grondstofprijzen. Indien Postal Gold tot aankoop besluit, zal Postal Gold de door haar vastgestelde koopprijs binnen 24 uur na taxatie betalen. Bovendien bevestigt Postal Gold de aankoop per e-mail of, indien geen e-mailadres voorhanden is, per briefpost. In deze e-mail wordt ook het bedrag dat wordt terugbetaald vermeld evenals de dag waarop dit bedrag ter betaling werd vrijgegeven ("Mededeling").

6.2 Aankoopobjecten kunnen op werkdagen van maandag tot en met vrijdag worden aangeleverd, behalve op wettelijke feestdagen (bepalend hiervoor zijn de feestdagen in Engeland). Indien de bovengenoemde termijn van 24 uur eindigt in het weekeinde of op een feestdag, dan worden deze dagen niet meegerekend. De termijn van 24 uur komt niet overeen met de tijd, waarbinnen u de betaling zult ontvangen.

6.3 Alle betalingen voor het aankoopobject zijn inclusief BTW.

7. Onderzoek en taxatie van het aankoopobject

Door toezending van het aankoopobject gaat u ermee akkoord dat Postal Gold ten behoeve van het onderzoek en de taxatie bepaalde zuren aanbrengt op het oppervlak van het object. Deze zuren kunnen een blijvende verkleuring en/of diepe kerven veroorzaken. Bovendien gaat u ermee akkoord dat aankoopobjecten (bijvoorbeeld horloges), die uit verschillende materialen of karaatgehaltes bestaan (bijvoorbeeld delen die geen edelmetaal bevatten, evenals stenen en horlogeglazen of uurwerken) onherstelbaar worden beschadigd en ook niet meer gerepareerd kunnen worden indien u mocht besluiten om de overeenkomst te ontbinden zoals bepaald in paragraaf 8.1. Dergelijke beschadigingen of vernielingen zijn onvermijdelijk in verband met de beoordeling van het object.

8. Recht tot annulering van de overeenkomst, geen recht tot herroeping

8.1 Indien u niet akkoord bent met de vastgestelde waarde, dan kunt u de overeenkomst met Postal Gold ontbinden mits:

  (i) u dit Postal Gold binnen 10 dagen na de mededeling per e-mail (klantenservice@postalgold.nl) meedeelt (deze termijn gaat in op de dag van verzending van de mededeling door Postal Gold, niet op de dag van ontvangst ervan. Wij raden u daarom aan ons te voorzien van uw e-mailadres, zodat u de mededeling zo spoedig mogelijk ontvangt); en

    (ii) u binnen 7 dagen na het verstrijken van de termijn van 10 dagen de betaling annuleert en het bedrag naar de rekening van Postal Gold is overgemaakt.

Indien u geen van bovenstaande termijnen kunt nakomen, dan is de ontbinding nietig en zou het kunnen gebeuren dat uw object reeds is verwerkt en niet meer hersteld en geretourneerd kan worden.

De terugbetaling dient op dezelfde wijze te gebeuren als de betaling (bankoverschrijving met uw naam en ordernummer). Bijkomende kosten (bijvoorbeeld bankkosten) zijn voor eigen rekening. Houdt u er rekening mee dat een terugbetaling van de aankoopprijs tot drie dagen kan duren.

8.2 Indien u de overeenkomst op de juiste wijze hebt geannuleerd, zal Postal Gold het aankoopobject binnen 30 dagen aan u terugsturen. De termijn gaat in op de dag waarop u Postal Gold zoals voorgeschreven in paragraaf 8.1 heeft geïnformeerd.

8.3 Het recht op herroeping bestaat niet omdat de door Postal Gold vastgestelde aankoopprijs onderhevig is aan koersschommelingen.

8.4 Bij retournering wordt het risico op toevallige teloorgang of toevallige verslechtering op het moment waarop Postal Gold het object overdraagt aan het verzendbedrijf op u overgedragen. Zodra u het geretourneerde object heeft ontvangen, bent u verplicht dit direct te controleren op volledigheid met name wat betreft gebreken, gewicht en/of aantal, evenals op beschadiging van de verpakking en Postal Gold indien nodig schriftelijk hiervan in kennis te stellen. Indien u niet binnen 14 dagen aan deze verplichting voldoet, geldt de retournering als akkoord.

9. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

9.1 Postal Gold is onbeperkt aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. Indien Postal Gold door geringe nalatigheid niet voldoet aan een van zijn belangrijkste verplichtingen of aan een bijkomende verplichting, waardoor de realisering van het doel van deze overeenkomst in gevaar komt of wanneer een correcte uitvoering van de overeenkomst alleen mogelijk is indien aan deze verplichting wordt voldaan en de verkoper ervan mocht uitgaan dat Postal Gold aan deze verplichting zou voldoen ("belangrijke bijkomende verplichting"), wordt de aansprakelijkheid van Postal Gold beperkt tot schade die typisch is voor deze overeenkomst en die bij afsluiting van de overeenkomst was te voorzien.

9.2 Postal Gold is niet aansprakelijk indien door geringe nalatigheid niet werd voldaan aan bijkomende verplichtingen, niet zijnde de belangrijke bijkomende verplichtingen zoals vermeld in paragraaf 9.1.

9.3 Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet indien gebreken met opzet werden verzwegen of indien een kwaliteitsgarantie werd verstrekt, evenmin ten aanzien van de aansprakelijkheid voor vorderingen op grond van de wet van de productaansprakelijkheid en indien sprake is van schade in de vorm van overlijden, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid. Dit leidt niet tot een wijziging van de bewijslast ten nadele van de verkoper.

9.4 U bent ervan op de hoogte dat Postal Gold het aankoopobject ter bepaling van de aankoopwaarde geheel of gedeeltelijk onherstelbaar moet beschadigen en/of vernielen. Hieraan kunt u geen eisen tot schadevergoeding ontlenen.

9.5 Met uitzondering van eisen tot schadevergoeding op grond van een onrechtmatige daad verjaren eisen tot schadevergoeding van de verkoper, waarvoor volgens deze paragraaf een beperkte aansprakelijkheid geldt, één jaar na aanvang van de wettelijke verjaringstermijn.

9.6 Voor zover de aansprakelijkheid van Postal Gold is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van haar werknemers, personeel en overige medewerkers en personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.

10. Wijziging van deze algemene voorwaarden

Indien Postal Gold wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoert, zal deze nieuwe versie pas onderdeel zijn van de overeenkomst nadat u deze heeft geaccepteerd. Deze nieuwe versie wordt geacht door u te zijn geaccepteerd, indien Postal Gold deze nieuwe voorwaarden per e-mail aan u heeft toegestuurd en u hiertegen niet binnen zes weken bezwaar heeft gemaakt. Bij toezending van de gewijzigde algemene voorwaarden zal Postal Gold u hier nogmaals nadrukkelijk op wijzen.

11. Verandering van contractpartner

Postal Gold is bevoegd alle rechten en verplichtingen in verband met deze overeenkomst zonder uw toestemming aan een derde over te dragen. In een dergelijk geval heeft u het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

12. Toepasselijk recht, gedeeltelijke ongeldigheid

12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het UN-kooprecht.

12.2 Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden of delen hiervan geheel of gedeeltelijk ongeldig mochten zijn of worden, laat dit onverlet de geldigheid van de overige inkoopvoorwaarden.

Bestel uw retourpakket, gratis zonder enige verplichtingen

Vul het formulier in